ای خدا Windows دل را باز کن،یک Print از رحمتت آغاز کن

 

  Option غم را خدایا On مکن،فایل اشکم را خدایا Run مکن

 

نام تو Password درهای بهشت،آدرس Email سایت سرنوشت

 

  ای خدا حرف دلم با کی زنم،Help میخواهم که F1 میزنم

 

‎ refresh‎ این دل به الطاف تو است، save انعامش دراین ماه نو است

 

 باclear کردن ذهن ازگناه،ما به تومی آوریم عذر وپناه

 

  ای خدااین کهنه دل format نما،ازخود وقرآن مکن ما را جدا