باران رحمت الهی همیشه می بارد

                                     تقصیر ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم....