من شما را مؤاخذه میکنم

از یکی از شیفتگان امام عصر (عج) نقل شده که ایشان میفرمود:یک بار توفیق پیدا کردم آقا امام زمان را ملاقات،حضرت سرشان را روی شانه من گذاشتند و آن قدر گریه کردند که لباس من تر شد،من هم همراه آن حضرت گریه میکردم و نزدیک بود از غصه جان از بدنم خارج شود.آن حضرت در حالی که گریه مینمودند و ز دست دوستان بی تقوای خود اشک میریختند،فرمودند:اینها به من اضهار محبت میکنند ولی گناه میکنند!اضهار دوستی میکنند ولی غیبت هم میکنند،تهمت میزنند و دیگران را به بدی وا میدارند،اضهار دوستی با من میکنند و با خدا مخالفت میکنند!به خدا قسم اینها را مؤاخذه میکنم چون بدی از هر کس بد است،اما از کسی که خودش را دوست ما معرفی میکند خیلی بدتر است.اینجا بود که فهمیدم امام زمانم چقدر مظلوم است.1

شاید این جمعه بیاید