شیخ رجبعلی خیّاط میگوید:

به هنگام دفن جوانی،دیدم که حضرت موسی بن جعفر(ع) آغوش خود را بر این جوان گشود.

پرسیدم این جوان آخرین حرفش چه؟؟

گفتند:این شعر؛

                                     منتظران را به لب آمد نفس

                                                              ای شه خوبان!به فریاد رساللهم عجل لولیک الفرج