من را برای هر چه خطا کرده ام... ببخش
ای مهربان که بر تو جفا کرده ام... ببخش

پشت و پناه من شده ای هر زمان ولــــــی
پشت تو را به غُصّه دو تا کرده ام ببخـش

بعد از هــــــزار سال که در می زنی ببین
در را به روی غیر تو وا کرده ام ببـــخش

من گم شدم در ازدحام هوس های نَفْسی ام
دســت تو را دوباره رها کرده ام... ببخش

آقا برای گرمـــــــــــــــــــی بازارتان فقط
بر شیشه های یخ زده «ها» کرده ام ببخش

من را فـــــدای جان خودت خواستی و من
خود را بــــلای جان شما کرده ام... ببخش

من وام دار چشــــــــم تو هستم که شیعه ام
این قرض را چگونه ادا کرده ام؟... ببـخش

... یا صاحب الزمان ...

العفو

 یار مهدی باشید...