امام سجاد (ع) میفرمایند:

سخت ترین ساعات زندگی سه ساعت است:

1- هنگام دیدن ملک الموت(فرشته ی مرگ)

2- هنگام حرکت از قبر

3- و ساعتی که انسان در برابر خدا می ایستد یا فرمان بهشت صادر میشود،یا دستور جهنم


لطفا برای هر کپی برداری یه صلوات بفرستید